Användarvillkor

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER1. Avtal; beställningsblanketter för tjänster.
Detta Avtal, inklusive eventuella bilagor, (sammantaget “Avtalet”) gäller mellan företaget (“Kund”) som anges i den medföljande säljordern eller onlineordern (“Säljordern”) och Monster Worldwide Scandinavia AB (“Monster”). Tjänsterna (“Tjänsterna”) som ska tillhandahållas finns angivna i den bifogade Säljordern och lyder under detta Avtal. Webbplatserna som avses i detta avtal (“Webbplatserna/Webbplatser”) definieras som alla webbplatser som kontrolleras av Monster eller dess intressebolag, vare sig delvis eller på annat sätt.

2. Avtalstid och uppsägning.
Avtalsperioden i det här Avtalet (“Avtalsperioden”) börjar löpa vid det startdatum som anges i Säljordern (“Startdatum”) och (om inte annat anges i Säljordern) löper ut vid den tidigare tidpunkten av (i) ett år från Startdatumet och (ii) utgången av sista perioden för produkten/produkterna som Kunden köpt, beroende på vad som kommer först, och får inte sägas upp av vare sig Kunden eller Monster, med undantag för vad som annars anges nedan. Tjänster som inletts i slutet av Avtalsperioden kommer fortsätta att tillhandahållas enligt villkoren i detta Avtal under den tid som är kvar av den aktuella perioden. Monster har rätt att saga upp detta avtal skriftligen och med omedelbar verkan om: (a) Kund inleder eller samtycker till någon form av konkurs- eller annat insolvensrättsligt förfarande eller vidtar åtgärd till fördel för fordringsägare; eller ansöker om eller samtycker till tillsättande av förvaltare, likvidator eller motsvarande för Kund eller för all eller någon väsentlig del av dennes egendom; eller förvaltare, likvidator eller motsvarande tillsätts; eller någon form av konkurs eller annat insolvensrättsligt förfarande inleds avseende Kund eller för all eller någon väsentlig del av dennes egendom; eller (b) Monster avslutar något annat avtal med Kund som en följd av att denne brutit mot det avtalet. I alla dessa fall har Monster rätt att kräva betalning av alla summor som förfallit till betalning samt ersättning för alla kostnader, inklusive rättegångs- och ombudskostnader, som är aktuella i samband med detta. Båda parter äger rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligen bryter mot Avtalet och detta avtalsbrott inte har åtgärdats inom tio dagar efter mottagande av skriftligt meddelande om förhållandet. Villkoren under punkterna 2, 3, 4, 8, 9 och 10 gäller även efter Avtalets eventuella upphörande eller uppsägning.

3. Betalning.
Fakturor förfaller till betalning 20 dagar från faktureringsdatum, om inte annat anges i Säljordern eller på fakturan. Monster har rätt att debitera ränta enligt gällande lag på alla belopp som inte betalats i tid. Om Kund anmodas betala i förskott så kommer det förskottsbetalda beloppet att allokeras till belopp att erläggas vid slutet av Avtalet. Kunden kommer att faktureras övriga utestående belopp som förfaller under Avtalet månadsvis från Avtalsperiodens början och tills hela saldot har fakturerats. Monster har, enligt eget gottfinnande, rätt att fakturera Kund med elektronisk faktura som skickas till honom per e-post. Belopp och priser för Tjänster anges exklusive moms. Kund ansvarar för betalningen av annan, nu gällande eller senare tillkommande, försäljnings- eller användningsskatt, accis eller annan liknande skatt tillämplig på Tjänsterna. Om någon faktura förblir obetald enligt de betalningsvillkor som anges i denna punkt, i Säljordern eller på fakturan har Monster rätt att kräva betalning även av eventuella belopp som ännu inte fakturerats under detta Avtal. Om Kund skulle betala mer än vad som anges på fakturan måste Kund begära återbetalning av den överstigande delen inom sex månader och eventuell kreditfaktura för sådan överstigande betalning gäller endast under sex månader från utställningsdatum. Avgifter som betalats för Tjänster är inte återbetalningsbara, med undantag för vid uppsägning på grund av väsentligt avtalsbrott från Monters sida. I ett sådant fall återbetalar Monster alla förbetalda summor för Tjänster som inte tillhandahållits Kunden vid datumet för sådan uppsägning. Monster kan överlåta rätten att kräva in och ta emot betalning till en tredje part. Monster har rätt att ta kreditupplysning på Kund. Monster förbehåller sig rätten att vägra förlänga eventuell kredit till Kund och att begära förskottsbetalning från Kund innan några Tjänster tillhandahålls. Monster har rätt att kvitta belopp som Monster tagit emot från Kund mot varje belopp som förfallit till betalning och som ska betalas under detta Avtal eller annat avtal med Kund. Kund samtycker till att betala varje faktura i sin helhet, utan avdrag. Tjänster som avropas under Avtalet får bara nyttjas av medlemmar i Kunds koncern med Monsters förtida godkännande. Kund förblir betalningsansvarig för alla Tjänster som avropas under detta Avtal om någon av Kundens koncernbolag nyttjar Tjänster som omfattas av Avtalet. Om Kund är agent för sin klient så är Kund betalningsansvarig för alla belopp som skall betalas inom ramen för detta, oberoende av om Kund tar emot betalning från sin klient.

4. Tystnadsplikt, dataskydd och andra tjänster.
(a) Båda parter förbinder sig att behandla de specifika villkoren i detta Avtal konfidentiellt och inte avslöja dem för tredje part (annat än för egna professionella rådgivare och/eller intressebolag på konfidentiell basis) utan att först ha motpartens skriftliga medgivande, med undantag för sådant röjande som krävs i lag.
(b) Monster åtar sig att följa all tillämplig och gällande dataskyddslagstiftning och kommer att samla in och behandla personuppgifter enligt sin integritetspolicy som finns på http://mitt.monster.se/privacy/. För att bibehålla integriteten på Webbplatserna förbehåller sig Monster rätten att vidarebefordra kontaktuppgifter till tillsynsmyndighet eller verkställande myndighet på begäran. Monster får också vidarebefordra kontaktuppgifter när ett klagomål framförs med avseende på Kunds användning av Webbplatsen och användningen anses strida mot det här Avtalet.
(c) Kund samtycker till att Monster får informera Kunden om förbättringar av Tjänsterna, viktiga nya egenskaper och andra kampanjer (inklusive enkäter) per e-post, tills Kund lämnar skriftligt meddelande som återkallar sådant samtycke.

5. Äganderätt.
Om inte annat anges i produktvillkoren och bestämmelserna mellan Monster och Kund så är och förblir alla platsannonser, annonser och/eller videor som tillhandahålls av Kunden för inläggning på någon Webbplats, liksom alla immateriella rättigheter och annan äganderätt däri, Kundens egendom. Kund ger Monster och dess intressebolag en oåterkallelig, royaltyfri, fortlöpande, fullt betald, icke-exklusiv samt global licens att använda, kopiera, reproducera, publicera, utföra, visa och distribuera sådana platsannonser, annonseringar och/eller videor som Kund tillhandahåller (fullständigt eller delvis). Kund ger också Monster en icke-exklusiv, royaltyfri, icke-överföringsbar begränsad licens att använda, visa, kopiera och publicera Kunds varumärken, logotyper och annan immateriell egendom förutsatt att den överlämnas till Monster för att Monster ska kunna utföra sina åtaganden enligt detta Avtal. Monster behåller den exklusiva äganderätten, inklusive alla immateriella äganderätter, till och i: (i) all äganderättsskyddad teknologi och programvara som ingår eller är integrerad i, eller är en del av, Webbplatserna och (ii) innehållet (exklusive Kunds innehåll enligt beskrivning ovan) på, eller som utgör del av, Webbplatserna och alla komponenter som är en del av eller integrerade i (eller utgör en samling eller en sammanställning/kompilering av) något av föregående.

6. Användarvillkor.
(a) Om Kund är ett bemanningsföretag eller ett rekryteringsföretag får annonser bara läggas ut under Kundens egen logotyp eller varumärken. Om Kund är en annonsbyrå får annonser bara läggas ut under Kunds klienters eller slutanvändarens logotyper eller varumärken, så som anges i Säljorden. I samtliga andra fall ska Kund endast använda Tjänster som tillhandahålls härunder för sina egna, interna affärsändamål och ska inte sälja vidare eller överföra några Tjänster till någon tredje part och får inte lägga ut annonser eller placera reklam under andra logotyper och/eller varumärken än sina egna.
(b) Kund godkänner att Kund måste följa användarvillkoren för varje Webbplats som Kund har tillgång till. Användarvillkoren för varje Webbplats tillhandahålls från den aktuella Webbplatsens startsida via länken “Användarvillkor”. Villkoren i detta Avtal har företräde om det skulle finnas motsägelser mellan en öppnad Webbplats användarvillkor, så som de beskrivs i det här stycket, och villkoren i detta Avtal.
(c) Monster förbehåller sig rätten att dra in Tjänsterna som Monster erbjuder Kund och/eller alla lösenord och andra inloggningskoder om Monster har skälig anledning att misstänka att Kund bryter mot någon del av detta Avtal eller annat avtal med Kund eller andra användarvillkor.

7. Begränsad garanti.
Monster garanterar att bolaget kommer att utföra Tjänster på ett professionellt sätt i enlighet med rådande branschstandard. Med undantag för det föregående lämnar Monster inga garantier, uttalade eller underförstådda, inklusive garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång med avseende på Tjänsterna eller Webbplatserna, eller funktionaliteten, kompatibiliteten med specifika programwebbläsare, prestanda eller användningsresultat från Tjänsterna eller Webbplatserna.

8. Skadestånd.
Varje part (var och en då som den “Skadeståndsskyldiga Parten”) ska hålla motparten, dennes intressebolag och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda och agenter (var och en som “Skadeståndsberättigad Part” och, gemensamt, de “Skadeståndsberättigade Parterna”) skadeslösa från och mot eventuella anspråk, åtgärder eller krav från tredje part inklusive, utan begränsning, rimliga rättegångs- och ombuds kostnader och redovisningsavgifter som föranletts av eller beror på: (a) intrång eller påstått intrång i patent, upphovsrätt, affärshemlighet eller annan äganderätt som tillhör tredje part, som baseras på eller hänförs till, (i) för Monsters del, leveransen av Tjänsterna och (ii) för Kundens del, tillhandahållandet av material av något slag till någon Webbplats av Kunden eller för dennes räkning; (b) för Monsters del, grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse som baseras på eller hänförs till leveransen av Tjänsterna; och (c) för Kundens del, grov vårdslöshet, avsiktlig försummelse eller förtal som baseras på eller hänförs till användningen av Tjänsterna. Den Skadeståndsskyldiga Partens åtaganden härunder gäller bara om den Skadeståndsberättigade Parten omgående informerar den Skadeståndsskyldiga Parten skriftligt om sådant anspråk, åtgärd eller krav.

9. Ansvarsbegränsning.
Ingenting i dessa villkor ska begränsa någon parts ansvar i strid mot lag. Med undantag för skyldigheter hos en skadeståndsskyldig part enligt punkt 8 och utan att på något sätt begränsa Kundens betalningsskyldigheter enligt detta Avtal (a) kommer ingen part att vara ansvarig gentemot någon annan part (eller någon person som åberopar rättigheter som härrör från den andra partens rättigheter) för någon form av oförutsett, indirekt eller straffbaserat skadestånd - inklusive för förlorad inkomst eller utebliven vinst eller affär eller dataförlust – som härrör från eller uppstår i samband med detta Avtal eller tjänsterna som tillhandahålls härunder, oavsett om den ansvariga eller påstått ansvariga parten hade informerats, hade annan anledning att veta eller kände till möjligheten till detta och (b) varje parts maximala ansvar som under eller i samband med detta Avtal, någon produkt, tjänsterna som tillhandahålls härunder eller någon Webbplats ska inte överstiga det belopp Kunden betalat eller ska betala till Monster under avtalsperioden.

10. Övrigt.
Varje part samtycker till att följa alla tillämpliga lagar med avseende på sin användning av eller tillhandahållande av Tjänsterna, inklusive men ej begränsat till lagar avseende arbete, anställning och dataskydd. Kunden samtycker också till att inte använda information som rör ålder, kön, religion, hälsa, sexuell läggning eller etnicitet eller annan information av detta slag som tillhandahålls av en sökande i någon form vid beslut avseende anställning. Varje part till detta Avtal uppträder som oberoende part och ingenting härunder ska förstås som ett delägarskap, handelsbolag, joint venture eller någon form av agenturrelation mellan Monster och Kunden eller någon av Kundens anställda eller företrädare. Detta Avtal, som kan upprättas i flera likalydande exemplar, innehåller allt vad som överenskommits mellan parterna med avseende på de behandlade transaktionerna och ämnena. Avtalet ersätter all tidigare kommunikation, alla överenskommelser och avtal (muntliga såväl som skriftliga) liksom eventuella försäljningsuppdrag eller andra villkor och bestämmelser eller köpvillkor som inte tillhandahållits av Monster och som Kunden lagt fram, eller lägger fram, och kan inte ändras eller avstås ifrån, utom skriftligen och med båda parters samtycke. I den mån ej annat föreskrives under punkt 3 får ingen av parterna överlåta detta Avtal, helt eller delvis, vid fusion, försäljning eller överlåtelse av tillgångar eller aktier eller på annat sätt, utan att först ha inhämtat den icke-överlåtande partens skriftliga samtycke, med undantag för, i Monsters fall, (i) i samband med en fusion, konsolidering, omorganisation eller försäljning av alla, eller huvudsakligen alla dess tillgångar, eller (ii) till en part som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med Monster (vart och ett en “tillåten överlåtelse”). Ingen part har förlitat sig på garanti från annan part som inte uttryckligen anges i detta Avtal. Inget avstående från eller dröjsmål hos någon part med avseende på att utöva rättigheter eller påföljder som anges i detta Avtal ska anses vara ett avstående från desamma: Inte heller ska en enstaka eller delvis användning av, eller underlåtelse att utöva, sådan rättighet eller påföljd utesluta annan eller ytterligare användning, eller användningen av någon annan rättighet eller påföljd enligt detta Avtal. Om en behörig myndighet fastställer att någon av bestämmelserna i dessa villkor är ogiltiga, lagstridiga eller ogenomförbara i någon omfattning så ska den aktuella bestämmelsen tas bort från de övriga bestämmelserna som fortsätter att vara giltiga i den fulla omfattning som lagen tillåter. Detta Avtal och eventuella tvister mellan Kunden och Monster som sammanhänger med Avtalet ska tolkas och regleras enligt svensk rätt och parterna är överens om att eventuell tvist skall prövas av i svensk domstol. Force majeure gäller för varje parts åtaganden i samband med detta Avtal. Alla meddelanden som skickas i samband med detta ska skickas till de adresser som är angivna i Säljordern och då med A-post och mottagningsbevis eller med kurirpost där leverans sker påföljande dag, och skall anses avlämnade vid tidpunkten för mottagandet. Inga villkor i detta Avtal kan genomdrivas av annan än part till Avtalet.

PRODUKTBESTÄMMELSER


1. MONSTER PLATSANNONSER En platsannons är en annons om ett ledigt arbete på Webbplatsen/Webbplatserna som anges på SO (”SO”). Platsannonser får läggas ut via Monsters annonsverktyg (MOHR/MHX), serveranpassning Business Gateway (BGW) eller tredje part-verktyg enligt uppgift i SOSO.

Platsannonser är antingen “Arbete på viss plats” eller “Arbete i hela området”. Dessa gör att Kunden kan lägga in platsannonser (i) under en period som anges i SO och (ii) till en viss plats som finns angiven i SO eller till valfri plats, på de Webbplatser (eller delar av dem) som anges i SO. Platsannonser måste läggas ut under Avtalsperioden vartefter samtliga utgår. Varje platsannons får bara innehålla en (1) arbetsbeskrivning på en plats och i en arbetskategori, med upp till tre yrken och tre branscher per kategori. I den mån detta gäller för arbeten i hela området får Kunden annonsera på mer än en plats per kategori (såsom anges i SO).. Varje platsannons som lagts in under Avtalsperioden kommer att vara aktiverad under maximalt den period som anges i SO, även om den planerade perioden överskrider utgången av Avtalsperioden.

Eventuell (1) återaktivering av en utgången platsannons, (2) avbrott eller förnyelse av platsannons, (3) ändring av Webbplatsen (om inte den köpta annonsprodukten tillåter publicering på flera Webbplatser) eller (4) ändring i referenskoden för ett arbete där arbetet publicerats via BGW, innebär användning av ytterligare en platsannons. Kunden är införstådd med att platsannonser på Webbplatsen även visas i sökresultat på andra webbplatser.

En platsannons kan uppdateras var 30:e dag om detta finns med i SO.

Kunden samtycker till att annonser som Kund lägger ut på Webbplatsen relaterar till specifika, verkliga jobberbjudanden och inte är block eller allmänna beskrivningar. I den mån annat inte anges i SO samtycker Kunden till att inte lägga ut platsannonser på Webbplatser som: (i) inte följer gällande lagar eller regelverk; (ii) innehåller länkar till webbplats som konkurrerar med Monster; (iii) innehåller "dolda", irrelevanta eller vilseledande nyckelord; (iv) innehåller pyramidfunktioner, "klubbmedlemskap", distributörskap eller agenturarrangemang för försäljningsrepresentant eller annan affärsmöjlighet som kräver förskottsbetalning eller periodisk betalning, bara betalar provisioner (med undantag för där annonsen anger att det endast är provision och tydligt beskriver de produkter/tjänster som ska säljas), eller kräver att andra medlemmar, underdistributörer eller underagenter rekryteras; (v) innehåller andra logotyper eller varumärken än de egna i den mån annat inte föreskrives under punkt 6 i Villkor och Bestämmelser; (vi) innehåller en hyperlänk till Kundens egen platsannonswebbplats; eller (vii) innehåller en hyperlänk till webbplats som innehåller material som är nedsättande, kränkande eller obscent, eller av en hotfull karaktär eller som enligt Monsters uppfattning kan orsaka någon person irritation, obehag eller oro inklusive, och utan begränsning, material, åsikter eller meddelanden som är rasistiska, sexistiska, ofredande, innehåller hot eller som är diskriminerande, vulgära eller grova.

Monster förbehåller sig rätten att när som helst och enligt eget gottfinnande omgående ta bort platsannonser som strider mot reglerna eller annonser på Webbplatser som Kunden inte uttryckligen har köpt.

2. ANNONSTITEL I FETSTIL
Job Bolding/Annonstitel i fetstil gör att Kunden kan ge platsannonsens namn samt platsen fet stil i resultatlistan över alla jobbsökningar.

3. JOBB-REFRESH
Job Refresh ger Kund möjlighet att uppdatera platsannonser en eller flera gånger under annonseringsperioden. När en platsannons uppdateras skickas den till början på listan med platssökningsresultaten varpå även publiceringsdatumet uppdateras.

4. LOGO I ANNONS
Job Logo ger Kund möjlighet att lägga in sin logotyp i platsannonsen för att förbättra utseendet och karaktären i den.

5. CV-SÖKNING
En CV-databaslicens ger Kund tillgång till Monsters CV-databas som innehåller sökbara cv:n från arbetssökande (“CV-Databas”). En “CV-databaslicens” är en licens för en enskild, individuell användare under Kunds direkta kontroll (“CV-Användare”) för åtkomst till CV-Databasen genom ett unikt lösenord för den tid och typ (d.v.s. nationell eller regional) som anges i Säljordern. Varje cv- databaslicens lyder under en rimlig användningspolicy som omfattar en begränsning på 20 000 cv-granskningar under 12 månader (proportionellt avräknat för kortare licenser). En CV bild visas när ett CV aktiveras i samband med en CV sökning. Exempel på en enskild cv-bild omfattar följande utan begränsning när en CV-Användare: (a) öppnar ett CV, (b) öppnar och skriver ut CV:t, (c) öppnar och e-postar CV:t, (d) öppnar och lägger in det i en mapp eller (e) lägger in ett CV i en mapp utan att öppna det. Flera CV bilder visas när en CV-Användare öppnar och stänger samma CV flera gånger (observera: en “visat” ikon syns i resultatlistan för CV sökningen för att indikera att CV användaren har tittat på ett CV). När ett CV har placerats i en mapp kan Kund öppna det flera gånger utan att fler CV granskningar blir aktuella.

Kund samtycker till att meddela Monster omgående när en person slutar som fått ett lösenord och Monster förbehåller sig rätten att radera sådant lösenord och utfärda ett nytt lösenord, efter meddelande till Kund. Monster förbehåller sig rätten att ändra utställda lösenord efter meddelande till Kund. Om fler användare (andra än de som har licensen för CV-Databasen) loggar in på CV-Databasen så betraktas sådan delning som ett brott mot detta Avtal.

Kund samtycker till att Kund kommer att använda CV-Databasen för att leta efter sökande med passande profiler för specifika, verkliga jobb och att Kund inte kommer att erbjuda dem andra tjänster. CV-databaslicensen får inte heller användas till att leta allmänt efter sökande eller till att kontakta arbetssökande och personer med CV i samband med någon typ av hemmabaserade affärsmöjligheter, avgiftsbaserade affärsmöjligheter eller franchise möjligheter.

5. CV-SÖKNING
En CV-databaslicens ger Kund tillgång till Monsters CV-databas som innehåller sökbara cv:n från arbetssökande (“CV-Databas”). En “CV-databaslicens” är en licens för en enskild, individuell användare under Kunds direkta kontroll (“CV-Användare”) för åtkomst till CV-Databasen genom ett unikt lösenord för den tid och typ (d.v.s. nationell eller regional) som anges i Säljordern. Varje cv- databaslicens lyder under en rimlig användningspolicy som omfattar en begränsning på 20 000 cv-granskningar under 12 månader (proportionellt avräknat för kortare licenser). En CV bild visas när ett CV aktiveras i samband med en CV sökning. Exempel på en enskild cv-bild omfattar följande utan begränsning när en CV-Användare: (a) öppnar ett CV, (b) öppnar och skriver ut CV:t, (c) öppnar och e-postar CV:t, (d) öppnar och lägger in det i en mapp eller (e) lägger in ett CV i en mapp utan att öppna det. Flera CV bilder visas när en CV-Användare öppnar och stänger samma CV flera gånger (observera: en “visat” ikon syns i resultatlistan för CV sökningen för att indikera att CV användaren har tittat på ett CV). När ett CV har placerats i en mapp kan Kund öppna det flera gånger utan att fler CV granskningar blir aktuella.

Kund samtycker till att meddela Monster omgående när en person slutar som fått ett lösenord och Monster förbehåller sig rätten att radera sådant lösenord och utfärda ett nytt lösenord, efter meddelande till Kund. Monster förbehåller sig rätten att ändra utställda lösenord efter meddelande till Kund. Om fler användare (andra än de som har licensen för CV-Databasen) loggar in på CV-Databasen så betraktas sådan delning som ett brott mot detta Avtal.

Kund samtycker till att Kund kommer att använda CV-Databasen för att leta efter sökande med passande profiler för specifika, verkliga jobb och att Kund inte kommer att erbjuda dem andra tjänster. CV-databaslicensen får inte heller användas till att leta allmänt efter sökande eller till att kontakta arbetssökande och personer med CV i samband med någon typ av hemmabaserade affärsmöjligheter, avgiftsbaserade affärsmöjligheter eller franchise möjligheter.

6. WEBDRAGON / CONSULTING – CV-sökning
Webdragon CV-sökning är ett verktyg som gör att Monster kan söka i databasen efter kandidater som stämmer med kravprofilen som parterna kommit överens om. Monster letar efter och presenterar en lista med kandidater genom e-postmatchning av kravprofilen inom den överenskomna tidsramen. Leveransen av kandidaterna anses vara framgångsrik så länge som kandidaterna matchar kravprofilen.

Kund är införstådd med att Monster inte lämnar några garantier med avseende på lägsta antalet, lämpligheten eller kvaliteten hos de presenterade kandidaterna, annat än att de matchar kravprofilen som Kunden lämnat.

7. MONSTER ORGANISER – Ansökningssupport
Monster Organiser är administrering och första screening av mottagna ansökningar i MOHR (Monster Office HR), baserat på kravprofilen som parterna kommit överens om. Halvvägs genom överenskomna leveranstiden informerar Monster Kunden om hur många kandidater som svarat och kvaliteten på svaren. Om det anses nödvändigt kan parterna komma överens om ytterligare åtgärder för att attrahera fler kandidater. Monster levererar kandidaterna som bäst uppfyller Kunds kravprofil när genomgången är klar. Hur många kandidater som levereras bestäms i samband med beställningen (om tillräckligt många ansökningar tagits emot) och Kund samtycker till att Monster avvisar andra ansökningar. Monster ansvarar för att informera icke framgångsrika kandidater och vars uppgifter inte skickas till Kund. Kund ska informera kandidater Kund varit i kontakt med, oavsett om de var framgångsrika eller inte. Kund är införstådd med att Monster inte lämnar några garantier med avseende på lämpligheten eller kvaliteten hos de presenterade kandidaterna, annat än att de matchar kravprofilen som kunden lämnat.

8. TARGETMAIL

Riktad E-postannons (TargetMail) är e-post som skickas av Monster till arbetssökande som har valt att få information från arbetsgivare. Det totala antalet arbetssökande som får den Riktade E-posten anges i Säljordern. En Riktad E-postannons innehåller en platsbeskrivning för en platsannons som är utlagd på Webbplatsen vid tidpunkten för den Riktade E-postkampanjen. Den Riktade E-posten innehåller även en länk till platsannonsen på Webbplatsen vilket gör att den arbetssökande kan skicka en ansökan direkt.

I hela den omfattning som lagen tillåter frånsäger sig Monster alla garantier med avseende på placering, anpassning, kvalitet eller samordning av: (i) antalet klick; (ii) användarstatistik; och (iii) den exakta tidpunkten när den Riktade E-posten skickas. Kund ansvarar ensam för sammanställningen av allt annonsmaterial och samtycker till att tillhandahålla allt material för den Riktade E-posten i enlighet med gällande lagar och Monsters gällande principer. Allt innehåll i Riktad E-post ska godkännas av Monster och Monster förbehåller sig den exklusiva rätten att när som helst avvisa eller återkalla Riktad E-post. Monster accepterar inte Riktad E-post som ger upphov till pop-ups eller som triggar en icke-användarinitierad nedladdning.

Om Monster inte skickar en Riktad E-post enligt Säljordern (eller i händelse av något annat fel, tekniskt eller annat, som drabbar sådan riktad e-post, så som denna anges i Säljordern) så är Monsters hela ansvar gentemot Kund begränsat till, enligt Kunds val, antingen en återbetalning av den del av avgiften som gäller den Riktade E-posten eller till att den Riktade E-posten skickas vid ett senare tillfälle.

9. KNAPP OCH BANNER ANNONSERING
En ‘banner’-annons är en annons som är inbäddad på Webbplatsen, enligt anvisningarna i Säljordern. En ‘knapp’-annons är en grafisk annons som är mindre än en banner-annons. När en arbetssökande klickar på banner- eller knappannonsen skickas denne vidare till Kundens webbplats. Banners på Webbplatsen visar ett antal olika annonser som roterar. Kunds annons visas därför inte konstant på en banner som presenteras på Webbplatsen.

Kund får lägga ut banner- och knappannonser och andra media och sponsorskap (“Annonser”) på Webbplatserna enligt anvisningarna i Säljordern. Om inte annat uttryckligen anges i Säljordern avgör Monster exklusivt var Annonser placeras. I hela den omfattning som lagen tillåter frånsäger sig Monster alla garantier med avseende på placering, anpassning, kvalitet eller samordning av: (i) antalet klick; (ii) användarstatistik; (iii) tillgänglighet och/eller leverans av bilder på Webbplatsen; (iv) klick; och (v) närheten eller placeringen av Annonser. Monster garanterar inte datumet eller datumen för införande av Annonsen (Annonserna) och garanterar inte att annonsen (annonserna) inte publiceras efter det angivna slutdatumet. Monster kommer dock att använda skäliga ansträngningar för att möta Kunds begäran avseende detta. När detta Avtal upphör tar Monster bort Kundens Annons och avslutar eventuella hyperlänkar till Kunds annonserade webbplats, platsannons eller Företagsprofil.

Kund ansvarar ensam för sammanställningen av allt annonsmaterial och samtycker till att tillhandahålla materialet i enlighet med gällande lagar och gällande Monster principer. Allt innehåll i Kunds Annonser ska godkännas av Monster och Monster förbehåller sig den exklusiva rätten att när som helst avvisa eller återkalla Annons, platsreservation, URL-länk eller positionsåtagande. Monster kan också avvisa eller ta bort en Annons för en annonserad webbplats som inte fungerar eller som man anser opassande för länkning till Webbplatsen. Monster åtar sig inte att granska innehållet i någon Annons och en sådan granskning eller godkännande ska inte anses utgöra ett accepterande av Monster att sådan Annons tillhandahålls enligt dessa villkor och innebär inte heller att Monster avstår sina rättigheter i enlighet med detta. Monster accepterar inte någon Annons som ger upphov till pop-ups eller som triggar en icke-användarinitierad nedladdning.

Om Monster inte publicerar en Annons enligt Säljordern (eller i händelse av något annat fel, tekniskt eller annat, som gör att en sådan Annons inte visas som överenskommet i Säljordern) så är Monsters hela ansvar gentemot Kund begränsat till, enligt Kunds val, antingen en återbetalning av annonsdelen av avgiften som härrör till detta eller en utläggning av Annonsen på en jämförbar plats vid ett senare tillfälle. En Annons som inte marknadsförs under perioden som anges i Säljordern kommer att utgå i slutet av sådan produktperiod.

10. KNAPP OCH BANNER ANNONSERING – RIKTAD SYNLIGHET
En ‘banner’-annons är en annons som är inbäddad på Webbplatsen, enligt anvisningarna i Säljordern. En ‘knapp’-annons är en grafisk annons som är mindre än en banner-annons. Banner-, knapp- och textannonser för Riktad Synlighet läggs ut på Webbplatsen för att nå en riktad publik baserat på ett särskilt kriterium enligt Säljordern. Med förbehåll för tillgängligheten från tredje parts annonsserver som stöds av Monster-siten samt placeringen av annonsen, kan Kund välja det mediaformat som möjliggör att annonsen expanderas utanför den ordinarie placeringen. När en arbetssökande klickar på banner- eller knappannonsen skickas denne vidare till Kundens webbplats. Banners på Webbplatsen visar ett antal olika annonser som roterar. Kunds annons visas därför inte konstant på en banner som presenteras på Webbplatsen. Kund får lägga ut banner- och knappannonser och andra media och sponsorskap (“Annonser”) på Webbplatserna enligt anvisningarna i Säljordern. Om inte annat uttryckligen anges i Säljordern avgör Monster exklusivt var Annonser placeras. I hela den omfattning som lagen tillåter frånsäger sig Monster alla garantier med avseende på placering, anpassning, kvalitet eller samordning av: (i) antalet klick; (ii) användarstatistik; (iii) tillgänglighet och/eller leverans av bilder på Webbplatsen; (iv) klick; och (v) närheten eller placeringen av Annonser. Monster garanterar inte datumet eller datumen för införande av Annonsen (Annonserna) och garanterar inte att annonsen (annonserna) inte publiceras efter det angivna slutdatumet. Monster kommer dock att använda skäliga ansträngningar för att möta Kunds begäran avseende detta. När detta Avtal upphör tar Monster bort Kundens Annons och avslutar eventuella hyperlänkar till Kunds annonserade webbplats, platsannons eller Företagsprofil. Kund ansvarar ensam för sammanställningen av allt annonsmaterial och samtycker till att tillhandahålla materialet i enlighet med gällande lagar och gällande Monster principer. Allt innehåll i Kunds Annonser ska godkännas av Monster och Monster förbehåller sig den exklusiva rätten att när som helst avvisa eller återkalla Annons, platsreservation, URL-länk eller positionsåtagande. Monster kan också avvisa eller ta bort en Annons för en annonserad webbplats som inte fungerar eller som man anser opassande för länkning till Webbplatsen. Monster åtar sig inte att granska innehållet i någon Annons och en sådan granskning eller godkännande ska inte anses utgöra ett accepterande av Monster att sådan Annons tillhandahålls enligt dessa villkor och innebär inte heller att Monster avstår sina rättigheter i enlighet med detta. Monster accepterar inte någon Annons som ger upphov till pop-ups eller som triggar en icke-användarinitierad nedladdning. Om Monster inte publicerar en Annons enligt Säljordern (eller i händelse av något annat fel, tekniskt eller annat, som gör att en sådan Annons inte visas som överenskommet i Säljordern) så är Monsters hela ansvar gentemot Kund begränsat till, enligt Kunds val, antingen en återbetalning av annonsdelen av avgiften som härrör till detta eller en utläggning av Annonsen på en jämförbar plats vid ett senare tillfälle. En Annons som inte marknadsförs under perioden som anges i Säljordern kommer att utgå i slutet av sådan produktperiod.

11. CAREER AD NETWORK (CAN)
En “CAN Ad Kampanj” är en annonskampanj som skapats från en platsannons (en “CAN Ad Annons”) specificerad av Kund och skapad av en automatiserad process som bestäms exklusivt av Monster. Hur länge varje CAN Ad Kampanj ska pågå anges i Säljordern (“Annonseringsperioden”) och under den här perioden kan CAN Ad-annonsen placeras på (i) allt innehåll och all egendom som tillhandahålls av Monster (“Monster Egendom”) och/eller (ii) allt innehåll eller all egendom som tillhandahålls av en tredje part (var och en, en “CAN Partner”) där Monster placerar en annons (“CAN Partner Egendom”), och sådan placering och positionering avgörs exklusivt med hjälp av Monsters styralgoritm. Kund godkänner och tillstyrker alla sådana placeringar. Monster garanterar att CAN Ad-annonser inte, enligt Monsters kännedom, associeras eller presenteras på samma sida som något tvivelaktigt eller olagligt innehåll. Monster eller en CAN Partner får ta bort CAN Ad-annons eller avbryta en CAN Ad Kampanj som bryter mot något villkor i detta Avtal eller mot en Webbplats eller CAN Partners användningsvillkor. Alla CAN Ad-annonser avslutas samtidigt som den aktuella platsannonsen. I hela den omfattning som lagen tillåter frånsäger sig Monster alla garantier med avseende på placering, anpassning, kvalitet eller samordning av: (i) kostnad per klick (ii) antalet klick; (iii) användarstatistik; (iv) tillgänglighet och/eller levererade visningar på någon Monster Egendom eller CAN Partner Egendom eller del av detta; (v) klick; (vi) konverteringar eller andra resultat för CAN Ad-annons; (vii) korrektheten hos CAN Partner uppgifter (t.ex. räckvidd, målgruppens storlek, demografi eller andra påstådda kännetecken hos målgrupp); och (viii) närheten eller placeringen av CAN Ad-annonser. Medan Monster kommer att använda skäliga ansträngningar för att bemöta Kunds begäran, garanterar Monster inte datumet eller datumen för införande av annonsen(annonserna) och garanterar inte att annonsen (annonserna) inte publiceras efter det angivna slutdatumet.

Kund tillhandahåller allt material för CAN Ad-annonsen i enlighet med gällande lagar och gällande Monster principer. Allt innehåll i CAN Ad-annonser ska godkännas av Monster och Monster förbehåller sig den exklusiva rätten att när som helst avvisa eller återkalla en CAN Ad-annons, platsreservation, URL-länk eller positionsåtagande. Monster åtar sig inte att granska innehållet i någon CAN Ad-annons och en sådan granskning eller godkännande ska inte anses utgöra ett accepterande från Monsters sida att sådan CAN Ad-annons följer dessa villkor och det innebär inte heller att Monster avstår sina rättigheter i enlighet med detta. Monster accepterar inte CAN Ad-annonser som ger upphov till pop-ups eller som triggar en icke-användarinitierad nedladdning.

Om Monster inte publicerar en CAN Ad-annons enligt Säljordern (eller i händelse av något annat fel, tekniskt eller annat, som gör att en sådan annons inte visas som överenskommet i Säljordern) så är Monsters hela ansvar gentemot Kund begränsat till, enligt Kunds val, antingen en återbetalning av annonsdelen av avgiften som hör till detta eller ompublicering av CAN Ad-annonsen på en jämförbar plats. En CAN Ad-annons som inte marknadsförs under perioden som anges i Säljordern kommer att utgå i slutet av sådan produktperiod.